Suche nach: Shizuko kuroha

  • Pieces of my Life - a story of fabrics and passion - Shizuko Kuroha

  • Japanisch Quilten

  • Jiyû jizai ni Log Cabin [Zwanglos Log Cabin]

  • Learn Patchwork with Shizuko Kuroha

  • Learn Small Patchwork - Shizuko Kuroha

  • Tekunikkunôto